ทำไมต้องเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย


ทำไมต้องเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย

          ปัจจุบันแนวโน้มของผู้บริโภคยุคใหม่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อเนื้อ นม ไข่ ที่มาจากการจัดการเลี้ยงสัตว์ที่คำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ เพราะทัศนคติของผู้บริโภคคือมนุษย์นำสัตว์มาเลี้ยงเป็นอาหารจำเป็นต้องปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม มีความเมตตาต่อสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไข่ไก่ที่รับประทานกันทุกวันนี้มาจากระบบการเลี้ยงไก่ไข่บนกรงตับ ซึ่งหมายถึงไก่ยืนโรงบนกรงลวดตลอดเวลาในพื้นที่จำกัดแคบ ๆ ซึ่งไก่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ หรือไม่ได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้ เช่น การคุกฝุ่น การคุ้ยเขี่ย การไซร้ขน และ การไข่ในรัง เป็นต้น

ไข่ ไก่ อินทรีย์ อารมณ์ดี คือ


ไข่ ไก่ อินทรีย์ อารมณ์ดี คือ

          การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์แบบปล่อย หมายถึง ระบบการจักการเลี้ยงไก่ที่ปล่อยให้ไก่ได้ออกมาภายนอกเล้าหรือโรงเรือนได้อย่างอิสระ โดยเป็นพื้นที่ที่มีหญ้าปกคลุก ทำให้ไก่ได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ เช่น การคุกฝุ่น การไซร้ขน การจิกกินพืช ผัก แมลง ฯลฯ ทำให้ไก่มีความสุข อารมณ์ดี จึงเรียกว่า "Happy Chidk" สหภาพยุโรป มีข้อกำหนดมาตรฐานการเลี้ยงไก่แบบปล่อยว่าต้องมีพื้นที่ภายนอกโรงเรือนอย่างน้อย 4 ตร.ม./ไก่หนึ่งตัว และต้องมีพืชปกคลุมดิน ไก่จะต้องมีอิสระที่จะออกจากคอกได้ตลอดเวลา ภายในคอกต้องมีคอนนอน มีรังไข่ให้ไก่อย่างน้อย 7 แม่/รัง