โปรแกรมการทำวัคซีนไก่ไข่ และการป้องกันโรคไก่ไข่เบื้องต้น มีดังนี้

 

โปรแกรมการทำวัคซีนไก่ไข่ และการป้องกันโรคไก่ไข่เบื้องต้น มีดังนี้


การทำวัคซีนในไก่ไข่ มีตัวอย่างโปรแกรมวัคซีนดังนี้
- เมื่อไก่อายุได้ 1 วันให้ทำวัคซีนป้องกันโรคมาเร็กซ์
- อายุ 1 สัปดาห์ ให้ทำวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล
- อายุ 2 สัปดาห์ ทำวัคซีนกัมโบโร
- อายุได้ 6 สัปดาห์ ทำวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษ
- อายุ 12 สัปดาห์ ทำวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์
- อายุ 16 สัปดาห์ ทำวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซ้ำ


การป้องกันโรคของไก่ไข่เบื้องต้น สามารถใช้หลักปฏิบัติง่าย ๆ ดังนี้
- ทำวัคซีนป้องกันโรคไก่ตามโปรแกรม
- ให้อาหารไก่ให้เพียงพอและเหมาะสม
- เมื่อทำการย้ายฝูงไก่ต้องพักเล้ารวมถึงทำความสะอาดเล้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์
- กลับแกลบภายในเล้าบ่อย ๆ
- ตั้งอ่างจุ่มเท้าไว้บริเวณหน้าโรงเรือน
- ใช้รองเท้าบู๊ตและเสื้อคลมก่อนเข้าทำงานในฟาร์ม
- ห้ามบุคคลภายนอกเข้าภายในฟาร์มโดยเฉพาะส่วนของโรงเรือนเด็ดขาด
- ทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในฟาร์มอย่างสม่ำเสมอ
- คัดไก่ตายและไข่แตกออกนอกเล้าทันที

ติดตามเราทาง Facebook คลิก : ไข่ ไก่ อินทรีย์ อารมณ์ดี